Instagram Nyereményjáték Szabályzat 2023. december.

Ethicoffee PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: “Karácsonyi nyereményjáték” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Ethicoffee Kft. (1024 Budapest Keleti Károly utca 48. fszt. Büro. Adószám: 27315503-2-41, HU27315503)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com, instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, Instagram vagy közösségi portál) 2023.12.31-ig.
A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek hírlevélre kell feliratkozni, a poszt alá kommentelni, megosztani a posztot storyban és követni a social media oldalakat. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt ember nyer, aki eleget tett a posztban lévő felkéréseknek. Az egy kisorsolt játékos nyereménye egy Ethicoffee által kisorsolt kávécsomag és egy bőr hátizsák.
A nyereményjátékhoz a Facebook-nak, Instagramnak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:
A Játék 2023.12.15 napján kezdődik, és 2023.12.29 napjáig tart.
Sorsolás: 2023.12.30.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK:
Kávécsomag az Ethicoffee Kft. jóvoltából.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Sorsolás: 2023.12.30.
Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Instagram oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Instagram oldalon.

VIII. ADATKEZELÉS:
A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Ethicoffee.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Ethicoffee. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.